Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_about

ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

             1) ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแจ้งเตือนสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

          2) จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค

          3) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล แบบจำลองคณิตศาสตร์ รวมทั้งสารสนเทศภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับภาค

          4) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย