Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_about

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

หน้าที่รับผิดชอบ

           1) บริหารงานอำนวยการสำนักงาน งานธุรการและสารบรรณ งานราชพิธี/รัฐพิธี

         2) บริหารงานบุคคล พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพบุคลากร งานระเบียบ คำสั่งและงานเครื่องราชอิสรยาภรณ์

         3) บริหารงานการคลัง การจัดทำบัญชีงบประมาณ และประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

         4) บริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำระเบียบพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย เก็บรักษาซ่อมบำรุง

         5) บริหารงานและจัดระเบียบการใช้ยานพาหนะและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ตรวจสอบซ่อมบำรุงยานพาหนะและตกแต่งซ่อมแซมอาคารสถานที่

         6) บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

         7) ประสานและอำนวยการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมของสำนักงาน

         8) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย