Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

Regional Environment office 8th (Ratchaburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_about

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

หน้าที่รับผิดชอบ

         1) งานธุรการและสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป

        2) งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

        3) งานการเงินการบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานต่างๆ ด้านการเงิน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินช่วยเหลือต่างประเทศ และเงินบำรุง และการจัดทำบัญชีงบประมาณ
        4) งานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา ตรวจรับ จัดทำทะเบียนพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย เก็บรักษาซ่อมบำรุง
        5) งานยานพาหนะ และอาคารสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานยานพาหนะและอาคารสถานที่
        6) ดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารราชการ