Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

Regional Environment office 8th (Ratchaburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_about

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

       

                      สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง โดยโอนหน่วยงานมาจากศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 4 ราชบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่