Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_about

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

 

ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ

                 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)  ตามคำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 385/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง กำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

 

หน้าที่และอำนาจตามกฎกระทรวง

              1. จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับภาค

              2. เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวิชาการขั้นสูง เพื่อการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ และรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาค

              3.  ตรวจวัดและทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอ้างอิงตามมาตรฐาน

              4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

              5. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

              6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย