Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_about

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดและขจัดปัญหามลพิษ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือกลไกในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติ และอุบัติภัย