Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_about

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

         1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ในระดับภาค

         2) ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในระดับพื้นที่ รวมทั้งดำเนินงานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและพื้นที่เฝ้าระวังหรือพื้นที่เสี่ยงด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

         3) วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

         4) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย