Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_about

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

             1) ติดตาม  ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

         2) ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์  เหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม

         3) เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการ ดำเนินงานตามกฎหมายด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

         4) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย