Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

Regional Environment office 8th (Ratchaburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_about

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

         1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
         2) ประสานและสนับสนุนการติดตามตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านสิ่งแวดล้อม และเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม 
         3) ประสานและร่วมกันดำเนินงานด้านตรวจบังคับการและงานกฏหมายสิ่งแวดล้อม