สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

Regional Environment office 8th (Ratchaburi)