Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index3

PDCA ตัวชี้วัด ปี 2561

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

2 ก.พ. 61

PDCA ตัวชี้วัดที่ 5.2 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ

2 ก.พ. 61

PDCA ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

2 ก.พ. 61

PDCA ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม 1) การควบคุมเชิงกลยุทธย์โดยใช้เครื่องมือ PDCA (Plan-Do-Check-Act)

2 ก.พ. 61

PDCA ตัวชี้วัดที่ 3.2 คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินอยู่ในระดับดี

2 ก.พ. 61

PDCA ตัวชี้วัดที่ 3.1 การดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

2 ก.พ. 61

PDCA ตัวชี้วัดที่ 1.3 โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

2 ก.พ. 61

PDCA ตัวชี้วัดที่ 1.2 โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

2 ก.พ. 61

PDCA ตัวชี้วัดที่ 1.1 โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1