Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

Regional Environment office 8th (Ratchaburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น

ดูทั้งหมด
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 แนะนำประชาชน ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 แนะนำประชาชน ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ให้ความสำคัญกับการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดย ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ได้จัดให้มีภาชนะที่มีฝาปิดสำหรับรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วของเจ้าหน้าที่ฯ โดยมีขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ดังนี้ 1. ถอดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออก ด้วยการจับที่เชือกคล้องหู 2. จับที่ขอบแล้วพับครึ่งตามยาว 3. จับที่ขอบแล้วพับครึ่งอีกครั้ง 4. พับครึ่งอีกครั้งให้เชือกคล้องหูทบกัน 5. ใช้เชือกคล้องหู รัด มัดให้แน่น 6. แยกทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อหรือถังขยะเฉพาะที่มีฝาปิดอย่างมิดชิด หากทิ้งลงถังขยะทั่วไปให้นำหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วพับใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงพร้อมกับระบุที่ถุงว่า “หน้ากากอนามัยใช้แล้ว” 7. อย่าลืมล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือล้างมือ หลังทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วทุกครั้ง

19 พ.ค. 63

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อตัวชี้วัดและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อตัวชี้วัดและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อตัวชี้วัดและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์) ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ร่วมกับ บริษัท เทสโก้ จำกัด ซึ่งมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. ประธานเปิดการประชุม

25 พ.ค. 63