Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาน้ำเสียฟาร์มสุกร

ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาน้ำเสียฟาร์มสุกร

ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาน้ำเสียฟาร์มสุกร      

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ดร.สุทธิพล  เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8  สั่งการให้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 8 ลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร บริษัท พี พี จีเนติกส์ จำกัด เลขที่ 4/42 ม.5 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พบว่า

1) บริษัทฯได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโดยการเสริมคันบ่อเก็บกักน้ำเสียที่มีอยู่ 2 บ่อให้สูงและแข็งแรงขึ้นและเมื่อหมดฝนแล้วจะทำการขุดลอกตะกอนเลนรวมทั้งวางระบบระบายน้ำฝนด้วย คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2565            

2) บริษัทฯได้ทำการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดเสียหายบริเวณด้านข้างบ่อบำบัดน้ำเสียระยะทางประมาณ 60 เมตรแต่ยังไม่ดีพอจึงให้ทำใหม่ ซึ่งบริษัทฯจะทำการปรับปรุงผิวถนนให้เป็นคอนกรีตหลังจากหมดฝนแล้ว         3) ในเรื่องการนำน้ำทิ้งไปให้เกษตรกรใช้นั้น

ปัจจุบันไม่มีการนำไปใช้ ทั้งนี้หากมีเกษตรกรรายใดต้องการนำน้ำทิ้งจากฟาร์มไปใช้ประโยชน์ จะต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดราชบุรีโดยเคร่งครัด              

4) ให้บริษัทฯจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ยังไม่แล้วเสร็จส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวางเพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

แกลเลอรี่