Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ติดตามตรวจสอบผลกระทบจากกรณีเหตุลักลอบทิ้งน้ำเสียในพื้นที่ป่าชุมชน

ติดตามตรวจสอบผลกระทบจากกรณีเหตุลักลอบทิ้งน้ำเสียในพื้นที่ป่าชุมชน

ติดตามตรวจสอบผลกระทบจากกรณีเหตุลักลอบทิ้งน้ำเสียในพื้นที่ป่าชุมชน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มอบหมายให้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 8 ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล.) กรมควบคุมมลพิษ และองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบผลกระทบจากกรณีการลักลอบทิ้งน้ำเสียบริเวณป่าชุมชนเขาพระ หมู่ที่ 5 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นเหตุให้มีน้ำเสียรั่วไหลไปปนเปื้อนบ่อน้ำสาธารณะ บ่อเลี้ยงปลา และนาข้าวของชาวบ้าน รายละเอียดดังนี้  

1) สำรวจข้อมูลสภาพพื้นที่ ระดับความรุนแรงและปริมาณความเสียหาย                        

2) ตรวจสอบคุณภาพน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อเลี้ยงปลาและนาข้าวส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นหลักฐาน  
    ประกอบการชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน 5 ราย

 

แกลเลอรี่