Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร

ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร

ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มอบหมายให้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 8 ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และเทศบาลเมืองจอมพล ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร บริษัท ศุภฤกษ์ฟาร์ม จำกัด สรุปได้ดังนี้               

1) บริษัทฯ กำลังดำเนินการเสริมคันดินรอบพื้นที่ฟาร์มให้สูงและแข็งแรงขึ้น แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด 

2) ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบไม่พบว่ามีน้ำเสียรั่วไหลออกไปภายนอก         

3) บริษัทฯ ได้ทำการปิดกั้นทางทั้งหมดที่จะมีน้ำไหลผ่านไปลงพื้นที่ผู้ร้องตามคำสั่งของเทศบาลเมืองจอมพล เป็นเหตุให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านด้านบน ซึ่งเรื่องนี้จะได้ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีเร่งหารือกับปลัดจังหวัดราชบุรีในฐานะประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ในจังหวัดราชบุรี พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนต่อไป                   

4) ผู้ร้องแจ้งว่าพบน้ำในถ้ำของเขารางเฆ่ซึ่งอยู่ใกล้กับศุภฤกษ์ฟาร์มสงสัยว่าจะเป็นน้ำเสีย ดังนั้นจึงได้เก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

แกลเลอรี่