Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ติดตามตรวจสอบการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียกิจการทำองุ่นดอง

ติดตามตรวจสอบการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียกิจการทำองุ่นดอง

ติดตามตรวจสอบการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียกิจการทำองุ่นดอง

วันที่ 7 ธันวาคม 2564

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ พลายมาต ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธรภาค 7 และองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียกิจการทำองุ่นดองเพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นของนายจิรเมศร์ กุลภัทร์ศิริโชติ หมู่ 6 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  พบว่า                        

1) ผู้ประกอบการได้ทำการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบถังเกรอะ ถังกรองไร้อากาศ แต่ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบ และพบว่ายังมีน้ำเสียตกค้างอยู่ในบ่อเก็บกักน้ำเสียเดิม   

 

-ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข       

1) ให้ทำการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียโดยเพิ่มเติมถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปและถังซึม  

2) ให้หาแนวทางกำจัดน้ำเสียที่ตกค้างอยู่ในบ่อเก็บกักน้ำเสียเดิมและจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย                      

3) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวยติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อจะได้พิจารณากรรออกใบอนุญาตให้ต่อไป

แกลเลอรี่