Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ “การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ “การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ “การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” 

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มอบหมายให้ นางบุบผา สุขน้อย ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการแนะนำและสาธิตวิธีการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ของกรมควบคุมมลพิษ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างส่วนกลางกรมควบคุมมลพิษกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ผ่านระบบออนไลน์ Video conference ผ่านโปรแกรม Zoom

 

แกลเลอรี่