Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ติดตามตรวจวัดควันดำ ลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เขตเมืองราชบุรี

ติดตามตรวจวัดควันดำ ลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เขตเมืองราชบุรี

ติดตามตรวจวัดควันดำ ลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เขตเมืองราชบุรี

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ดร.สุทธิพล  เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมติดตามการเพิ่มความเข้มงวดการตรวจวัด/ตรวจจับควันดำ เขตเมืองราชบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ  สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 ได้ตั้งจุดตรวจวัด ณ ตลาดกอบกุล ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยตรวจวัด/ตรวจจับควันดำ ด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง (Opacimeter) ไม่พบรถยนต์ที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน จึงขอความร่วมมือในการดูแลและตรวจสภาพรถยนต์ ทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ

 

 


 

 

 

แกลเลอรี่