Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ตรวจแนะนำการจัดการน้ำเสียกิจการเลี้ยงวัวนม

ตรวจแนะนำการจัดการน้ำเสียกิจการเลี้ยงวัวนม

ตรวจแนะนำการจัดการน้ำเสียกิจการเลี้ยงวัวนม

วันที่ 4 มกราคม 2565

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มอบหมายให้นายสมศักดิ์ พลายมาต ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอตรวจแนะนำการจัดการน้ำเสียการขออนุญาตกิจการเลี้ยงวัวนมของนายสุนทร คุ้มพุ่ม ตั้งอยู่เลขที่ 152/1 หมู่8 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ดังนี้

1) นายสุนทร มีความประสงค์จะขออนุญาตเลี้ยงวัวนม จำนวน 18 ตัว ซึ่งที่ผ่านมาประกอบกิจการโดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

2) เคยถูกร้องเรียนจากเจ้าของที่นาซึ่งอยู่ติดกับบ่อเก็บกักน้ำเสียขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 3 เมตร ว่ามีน้ำเสียไหลล้นไปเข้าที่นาของตน ทำให้เกิดความเสียหาย 

3) นายสุนทร ได้ทำการขุดบ่อดินขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 3 เมตร เพื่อรับน้ำเสียจากบ่อเดิม อีก 1 บ่อ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับน้ำเสียได้เพียงพอโดยไม่ไหลล้นไปที่นาของผู้ร้องอีก   

4) ได้แนะนำเพิ่มเติมให้นายสุนทรติดตั้งตะแกรงดักตะกอนระหว่างบ่อ 1 กับบ่อ 2 เพื่อไม่ให้กากตะกอนไหลไปลงบ่อ 2 ซึ่งจะทำให้ความจุของบ่อ 2 ลดลง        

5) หากนายสุนทรดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอทราบเพื่อจะได้พิจารณาการออกใบอนุญาตให้ต่อไป

แกลเลอรี่