Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดินบริเวณคลองวัดประดู่และคลองสาขา ครั้งที่ 4/2565

สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดินบริเวณคลองวัดประดู่และคลองสาขา ครั้งที่ 4/2565

สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดินบริเวณคลองวัดประดู่และคลองสาขา ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ดำเนินการวางแผนการจัดการคุณภาพน้ำคลองวัดประดู่และคลองสาขา ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม โดย ได้ชี้แจงผลการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำของหน่วยงานราชการให้ภาคประชาชนทราบ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ได้สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน บริเวณคลองวัดประดู่และคลองสาขา ครั้งที่ 5/2565 จำนวน 8 สถานีตรวจวัด ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม พบว่า คุณภาพน้ำ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเมื่อทราบผลการตรวจสอบจะดำเนินการรายงานผลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

 

แกลเลอรี่