Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

เข้าร่วมตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงานวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ปี 2559

เข้าร่วมตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงานวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ปี 2559

เข้าร่วมตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงานวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ปี 2559

11 ม.ค. 65

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงานวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เพื่อรับการรับรองผลการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 และรักษามาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยวัดในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ที่เข้ารับการตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงานวัดที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน
2 แห่ง ได้แก่

1. วัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

2. วัดเขานกกระจิบ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ทั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่ ได้ทำการตรวจประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและให้ข้อแนะนำในการปรับปรุง เพื่อพัฒนาสู่การประเมินระดับประเทศต่อไป

แกลเลอรี่