Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน แม่น้ำปราณบุรี ครั้งที่ 3/2565

สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน แม่น้ำปราณบุรี ครั้งที่ 3/2565

สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน แม่น้ำปราณบุรี ครั้งที่ 3/2565

วันพุธที่ 15 มกราคม 2565

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มอบหมายให้ ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ตามโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก กิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำปราณบุรี ครั้งที่ 3/2565 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 5 สถานีตรวจวัด โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม พบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เมื่อทราบผลการตรวจสอบจะดำเนินการรายงานผลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

 

แกลเลอรี่