Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ตรวจสอบการดำเนินการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ตรวจสอบการดำเนินการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ตรวจสอบการดำเนินการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

วันที่ 12 มกราคม 2565

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มอบหมายให้นางสาวกุลลดา  เอกบุญชู ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(กอ.รมน.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตรวจสอบการดำเนินการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของบริษัทเอกชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 แห่ง 

เพื่อสำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

     1) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี

     2) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน

โดยทั้งสองแห่งมีแผนจะเพิ่มการคัดแยกขยะเพิ่มเติม จึงให้ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพื้นที่ผังเมืองของจังหวัดและในระหว่างนี้ให้เพิ่มความถี่ในการฉีด EM กำจัดกลิ่น เพื่อมิให้สร้างผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวน

แกลเลอรี่