Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

สำรวจความพร้อมของพื้นที่ในการติดตั้งสถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

สำรวจความพร้อมของพื้นที่ในการติดตั้งสถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

สำรวจความพร้อมของพื้นที่ในการติดตั้งสถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ บุญทองล้วน ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการสำรวจความพร้อมของพื้นที่ในการติดตั้งสถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติ เพื่อดำเนินงานการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพ และองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ และพื้นที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนรวมเพื่อดำเนินงานการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพ และองค์ความรู้ในการจัดการน้ำเสียให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง (พื้นที่รอยต่อของลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี)

 

แกลเลอรี่