Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ประชุมติดตามความก้าวหน้าและหารือการแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนฟาร์มสุกร

ประชุมติดตามความก้าวหน้าและหารือการแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนฟาร์มสุกร

ประชุมติดตามความก้าวหน้าและหารือการแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนฟาร์มสุกร

วันที่ 20 มกราคม 2565

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ พลายมาต ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอำเภอจอมบึง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง หน่วยป้องกันรักษาป่าและพัฒนาที่ดินจอมบึง เทศบาลเมืองจอมพล บริษัท ศุภฤกษ์ฟาร์ม จำกัด ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และเทศบาลเมืองจอมพล ประชุมติดตามความก้าวหน้าและหารือการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการประกอบการเลี้ยงสุกรของบริษัท ศุภฤกษ์ฟาร์ม จำกัด ณ ห้องประชุมจอมบึงเทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้               

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ลุล่วงไปหลายประการแล้วยังคงเหลือเพียงการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดินรอบพื้นที่ของบริษัทฯ ที่มีการนำมาใช้ประกอบกิจการ 

2) การแก้ไขปัญหาเรื่องการระบายน้ำฝนผ่านพื้นที่ของบริษัทฯนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ท่วมขังเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง     

3) บริษัทฯไม่ขัดข้องที่จะทำการขุดลอกตะกอนเลนที่เกิดจากน้ำเสียไหลเข้าท่วมที่ดินของผู้ร้อง เพียงแต่รอให้น้ำแห้งเพื่อให้เครื่องจักรเข้าพื้นที่ได้            

4) การเยียวยาค่าเสียหายให้กับประชาชนที่ไม่ได้ฟ้องคดีนั้น บริษัทฯจะขอตรวจสอบข้อมูลเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯเห็นว่าไม่ใช่น้ำเสียที่เกิดจากบริษัทฯทั้งหมด

แกลเลอรี่