Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ตรวจสอบการปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ                      

วันที่ 18 - 20 มกราคม 2565

ดร.สุทธิพล  เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 สั่งการให้ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารบางประเภทและบางขนาด การเลี้ยงสุกร และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 แห่ง รายละเอียด ดังนี้

1) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลเมืองชะอำตรวจสอบภายหลังแจ้งผลการพิจารณาข้อโต้แย้งการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งซ้ำหรือเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพิ่ม ของอาคารโรงแรมประเภท ข พื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พบว่า มีการนำน้ำทิ้งไปใช้ในพื้นที่สวนของโรงแรม จึงเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งขณะระบายไปยังพื้นที่สวนจำนวน 1 ตัวอย่าง ไปตรวจสอบ พร้อมเก็บข้อมูลปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น ขนาดของบ่อพักน้ำทิ้ง และพื้นที่สวนของโรงแรมที่มีการนำน้ำไปใช้ประโยชน์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนทางปกครอง ต่อไป 

2) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ตรวจสอบภายหลังครบกำหนดทุเลาการปรับบังคับการ กับฟาร์มสุกรประเภท ก พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงยังไม่แล้วเสร็จ โดยฟาร์มขอขยายคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงให้เรียบร้อย ขณะตรวจสอบไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอก และมีความคืบหน้าในการดำเนินการประมาณร้อยละ 80 จึงให้เร่งดำเนินการ ทั้งนี้ ได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพิ่มเติมให้กับฟาร์มนำไปปฏิบัติ ต่อไป

3) ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และเทศบาลเมืองจอมพล ตรวจสอบภายหลังครบกำหนดให้จัดการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ฟาร์มสุกรประเภท ก พบว่า ฟาร์มได้ดำเนินการก่อสร้างบ่อตกตะกอน และบ่อปรับเสถียร เพิ่มเติม รวมถึงขุดลอกและเสริมคันดิน ของบ่อบำบัดเดิมแล้วเสร็จ ขณะตรวจสอบไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอก ตรวจสอบปริมาณน้ำเสียในบ่อยังไม่เต็มความจุ โดยมีน้ำเสียอยู่ในบ่อบำบัดที่ 3 จากทั้งหมด 5 บ่อ ทั้งนี้ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ต่อไป

4) ร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี ตรวจสอบภายหลังครบกำหนดให้จัดการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย กับอาคารโรงแรมประเภท ข พบว่า โรงแรมมีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม 1 ชุด และบ่อพักน้ำเสีย 1 บ่อ ขณะตรวจสอบมีการระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอก จึงเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบจำนวน 1 ตัวอย่าง เมื่อทราบผลการตรวจสอบจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ต่อไป 

5) ร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี ตรวจสอบภายหลังครบกำหนดทุเลาการปรับบังคับการ กับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก พบว่า มีการล้างและสูบตะกอน จัดทำระบบบำบัดสำหรับร้านฟาสต์ฟู้ดเพิ่มเติม ขณะตรวจสอบมีการระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกจำนวน 4 จุด จึงเก็บตัวอย่างน้ำจำนวน 4 ตัวอย่าง ไปตรวจสอบ เมื่อทราบผลการตรวจสอบจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ต่อไป

แกลเลอรี่