Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ เพื่อเรียนรู้และสำรวจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ เพื่อเรียนรู้และสำรวจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ เพื่อเรียนรู้และสำรวจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 20 มกราคม 2565

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มอบหมาย นางสาวชะบา แก้วพ่วง ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม บูรณาการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ เพื่อเรียนรู้และสำรวจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ชุมชนบ้านในดง ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชน เพื่อยกระดับสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รวมถึงการแก้ปัญหาและสร้างชุมชนที่เข้มแข็งในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แกลเลอรี่