Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

Regional Environment office 8th (Ratchaburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการการจัดทำดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการการจัดทำดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการการจัดทำดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายปิยะ พรหมสถิต ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการการจัดทำดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 202 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางสาวจงจิตร นีรนาทเมธีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธาน

แกลเลอรี่