Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนเสียงดังจากร้านอาหาร

ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนเสียงดังจากร้านอาหาร

ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนเสียงดังจากร้านอาหาร         

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

      ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 สั่งการให้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 8 โดยนายสมศักดิ์ พบายมาต ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านโป่ง และเทศบาลตำบลเบิกไพร ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหา  กรณีมีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวนจากการแสดงดนตรีสดของร้านตู้คันนา ตั้งอยู่เลขที่ 35/6 หมู่ที่ 11 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สรุปได้ดังนี้                      

1) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีได้ตรวจสอบการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว เห็นควรให้ดำเนินการได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย   

2) ร้านตู้คันนาได้ทำการปรับปรุงติดตั้งผนังดูดซับเสียงและผ้าใบ รวมทั้งกำแพงป้องกันเสียงจากกลองชุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

3) เทศบาลตำบลเบิกไพรจะประสานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อกำหนดขั้นตอน วิธีการตรวจวัดเสียงและจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป

แกลเลอรี่