Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านระบบการปรับปรุงคุณภาพเพื่อการอุปโภคบริโภค

สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านระบบการปรับปรุงคุณภาพเพื่อการอุปโภคบริโภค

สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านระบบการปรับปรุงคุณภาพเพื่อการอุปโภคบริโภค

วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565

      ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มอบหมายให้ นายจักรกฤช โพธิ์สุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านระบบการปรับปรุงคุณภาพเพื่อการอุปโภคบริโภค ตามโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ครั้งที่2/2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จำนวน 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 4 แห่ง และเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 แห่ง

 

แกลเลอรี่