Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

อบรมเชิงปฏิบัติการลดโลกร้อน มุ่งสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ

อบรมเชิงปฏิบัติการลดโลกร้อน มุ่งสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ

อบรมเชิงปฏิบัติการลดโลกร้อน มุ่งสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565

          ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8  มอบหมายให้ นางสาวชะบา แก้วพ่วง ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการลดโลกร้อน มุ่งสู่ชุมชนคาร์บอนตำ่ ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ให้กับชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นตัวการสำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมสร้างเครือข่ายลดโลกร้อน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีกิจกรรมสำรวจต้นไม้ในพื้นที่ชุมชน และคำนวนการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ เพื่อขอการรับรองการลดก๊าซเรือนกระจกของชุมชนภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Shemes : LESS) ณ ชุมชนวัดพญาไม้ เทศบาลตำบลหลักเมือง อ.เมือง จ. ราชบุรี

ชุมชนบ้านโพธิ์งาม เทศบาลตำบลบางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ชุมชนบ้านไร่ เทศบาลตำบลพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

แกลเลอรี่