Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

Regional Environment office 8th (Ratchaburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ

จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ

         สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 เพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนและโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการในปี 2560 สรุปผลการตัดสินผู้ผ่านเข้ารอบระดับภาค ดังนี้

     -  โครงการชุทชนปลอดขยะ

         กลุ่ม S  ชุมชนขนาดเล็ก          ชุมชนร่มเกล้า เทศบาลตำบลหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

         กลุ่ม L  ชุมชนขนาดใหญ่         ชุมชนบ้านรางพลับ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี

     -  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

         กลุ่ม A โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา         โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ จังหวัดราชบุรี   

ทั้งนี้ ผู้ผ่านเข้ารอบระดับภาค จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อส่งเข้าพิจารณาตัดสินชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต่อไป

 

เอกสารแนบ

article_20170503134646

ขนาดไฟล์:1.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 82 ครั้ง