Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

Regional Environment office 8th (Ratchaburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ระดับจังหวัด

ประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ระดับจังหวัด

ประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ระดับจังหวัด

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 และส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกระดับจังหวัด ของจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของชุดเฉพาะกิจร่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ของบริษัท ซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยี จำกัด ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่มีการนำเข้าเศษพลาสติก ตามมติของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศ

แกลเลอรี่