Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ

ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ

ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ

วันที่ 13-15 มกราคม 2564 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดราชบุรี โดยตรวจสอบระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำทิ้ง และการนำไปใช้ประโยชน์ ของอาคารโรงแรม จำนวน 3 แห่ง อาคารชุด จำนวน 2 แห่ง  อาคารศูนย์การค้า จำนวน 1 แห่ง และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งหมด 7 แห่ง พบว่า มีอาคารชุด 1 แห่ง ไม่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตาม พรบ.สิ่งแวดล้อมฯ ส่วนอีก 6 แห่ง มีการเปิดใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียตามปกติและมีการระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอก จึงเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งขณะระบายออกสู่ภายนอก ทั้งนี้ เมื่อทราบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ต่อไป

แกลเลอรี่