Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมดุสิตา เทศบาลเมืองท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าผา ซึ่งมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเหตุเดือดร้อนรำคาญ พร้อมสาธิตการใช้ชุดทดสอบวัดค่าออกซิเจนในน้ำ ความเป็นกรด-ด่าง อย่างง่าย เพื่อเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

แกลเลอรี่