Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

สำรวจและเก็บข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน

สำรวจและเก็บข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน

สำรวจและเก็บข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน

วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอท่ายาง อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ข้อมูลที่สำรวจจะนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลของระบบประปาหมู่บ้านเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานด้านคุณภาพน้ำประปาต่อไป

แกลเลอรี่