Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

สำรวจแหล่งน้ำผิวดินและสำรวจการจัดการสิ่งแวดล้อมเเพท่องเที่ยวและแพที่พักจังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจแหล่งน้ำผิวดินและสำรวจการจัดการสิ่งแวดล้อมเเพท่องเที่ยวและแพที่พักจังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจแหล่งน้ำผิวดินและสำรวจการจัดการสิ่งแวดล้อมเเพท่องเที่ยวและแพที่พักจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2564 ดร.สุทธิพล  เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8  มอบหมายให้ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน พร้อมทั้งสำรวจการจัดการขยะของแพท่องเที่ยวและแพที่พัก จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้การดำเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างแหล่งน้ำผิวดิน ดังนี้

1.  แพท่องเที่ยวและที่พักบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 สถานีตรวจวัด

2. แพท่องเที่ยวและที่พักบริเวณแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแม่กลอง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 สถานีตรวจวัด

3. แพท่องเที่ยวและที่พักบริเวณแม่น้ำแควน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 สถานีตรวจวัด

ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เมื่อทราบผลการตรวจสอบจะดำเนินการรายงานผลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ต่อไป

แกลเลอรี่