Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการคุณภาพน้ำผิวดิน ลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี

ประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการคุณภาพน้ำผิวดิน ลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี

ประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการคุณภาพน้ำผิวดิน ลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มอบหมายให้นายธีระพงษ์ บุญทองล้วน ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายการจัดการคุณภาพน้ำผิวดิน พื้นที่รอยต่อของลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี ตามมาตรการแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำพื้นที่รอยต่อลุ่มน้ำแม่กลอง สามจังหวัด  ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ทางแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Application) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำของลุ่มน้ำแม่กลอง  คุณภาพน้ำผิวดิน เพื่อใช้ในการวางแผนแนวทางจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ ซึ่งกองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้สนับสนุนวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินการกรณีเหตุฉุกเฉินด้านน้ำเสีย สำหรับประชาชน” รวมทั้งได้มีการสาธิตการใช้ชุดตรวจค่าออกซิเจนละลายในน้ำโดยชุมชน  (อ 33) ให้แก่เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

แกลเลอรี่