Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน บริเวณคลองวัดประดู่และคลองสาขา ครั้งที่ 4/2564

สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน บริเวณคลองวัดประดู่และคลองสาขา ครั้งที่ 4/2564

สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน บริเวณคลองวัดประดู่และคลองสาขา ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2564

          ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มอบหมายให้ ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน บริเวณคลองวัดประดู่และคลองสาขา ครั้งที่ 4/2564 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 18 สถานีตรวจวัด โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม พบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เมื่อทราบผลการตรวจสอบจะดำเนินการรายงานผลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

แกลเลอรี่