Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

ฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

ฝึกอบรมหลักสูตร การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

     ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสารบรรณของส่วนอำนวยการ  เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการรับ-ส่ง ข้อมูลข่าวสารหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ   ห้องประชุมหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม อาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ผ่านระบบออนไลน์ Video conference ผ่านโปรแกรม Zoom

 

แกลเลอรี่