Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนน้ำเสียฟาร์มสุกร

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนน้ำเสียฟาร์มสุกร

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนน้ำเสียฟาร์มสุกร                      

วันที่ 3 ตุลาคม 2564

     ดร.สุทธิพล  เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8  สั่งการให้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 8 ลงพื้นที่ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีน้ำไหลผ่านจากพื้นที่ของฟาร์มสุกรชื่อบริษัท ศุภฤกษ์ฟาร์ม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 29/2 ม.9 ต.จอมบึงอ.จอมบึงจ.ราชบุรี

- ข้อเท็จจริง

1) ร่วมกับผู้ร้องเรียนตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุจุดที่ 1 บริเวณไร่มันสำปะหลังติดกับพื้นที่ฟาร์มพบรอยน้ำหลากผ่านไป มีน้ำขังเป็นแอ่งอยู่เล็กน้อย จึงเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน                    

2)ตรวจสอบทางน้ำทางด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ร้องพบว่ามีน้ำไหลมาตามทางน้ำสาธารณะที่ผ่านออกมาจากพื้นที่ของฟาร์มจึงตรวจสอบเข้าไปในพื้นที่ของฟาร์มพบน้ำไหลออกจากปลายท่อลงทางน้ำสาธารณะ จึงเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์    

3)ตรวจสอบไร่อ้อย ไร่มันที่อยู่ใกล้เคียง พบร่องรอยน้ำหลากมารวมอยู่ในที่ดินของผู้ร้องและเกษตรกรอีกสามราย

 - ข้อพิจารณาและแนวทางแก้ไข

1)น้ำที่ไหลออกจากปลายท่อภายในพื้นที่ของฟาร์มลงทางน้ำสาธารณะถือว่าเป็นน้ำทิ้งที่ต้องถูกควบคุมการระบายออกนอกเขตที่ตั้งของฟาร์ม ดังนั้นหากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำพบว่าเกินค่ามาตรฐานก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป    

2)สถานประกอบการดังกล่าวยังมีการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียได้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ แม้ว่าจะแก้ไขมาหลายครั้งแล้ว ดังนั้น เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะอาศัยอำนาจตามความในมาตรา83(1)แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535 เสนอความเห็นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อไป

แกลเลอรี่